Ons cliënteel is in hoofdzaak samengesteld uit rederijen zee- en binnenvaart, transportondernemingen (wegvervoer, luchtvaart) en havengebonden ondernemingen, verzekeringsmaatschappijen en makelaars, P&I Clubs, havenautoriteiten, goederenbelanghebbenden, scheepsagenten en managers, commissionairs en andere tussenpersonen, goederenbehandelaars, toeleveranciers,…

Maritiem recht en binnenvaartrecht:

 • charterpartijen, cognossementen,.. en hun disputen
 • maritieme ongevallen en hun consequenties
  (o.m. averij grosse, hulp en berging, beperking van aansprakelijkheid,…)
 • aan en verkoop van schepen / registratie
 • scheepsbeslagen
 • maritieme voorrechten en hypotheken
 • goederenvervoer
 • garanties en betalingen

Transportrecht:

 • vervoer over de weg, nationaal en internationaal (CMR)
 • gecombineerd vervoer
 • vervoer per spoor (COTIF, CIM, RID, RIP, RICO)
 • luchtvervoer (verdrag van Warschau en opvolgende protocollen en conventies)
 • vervoer van gevaarlijke goederen
 • opmaak van contracten m.b.t. het transportgebeuren
 • internationaal vervoer van passagiers over zee (Verdrag van Athene)

Verzekeringsrecht:

 • zeeverzekering
 • cascoverzekering, zee en binnenvaart
 • aansprakelijkheidsverzekering (vervoerder, expediteur, stuwadoor,…)
 • ladingverzekering
 • letselschadeverzekering

Dienstverlening in en om de haven:

 • goederenbehandeling (stuwadoors, naties,…)
 • expeditie
 • distributie
 • opslag en overslag
 • scheeps- en bunkerleveranties
 • toeleveranciers
 • havenbeheer
 • havenarbeid

Procesrecht:

 • gerechtelijke procedures in binnen- en buitenland
 • arbitrage in binnen- en buitenland
 • scheepsbeslagen en beslagen op goederen en transportmiddelen
 • tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen en arbitrale beslissingen
 • toepassing zekerheidsrechten, pand, retentierecht

Tucht- en strafrecht:

 • maritiem strafrecht
 • visserijstrafrecht
 • verdediging van zeelieden voor Onderzoeksraad voor de Scheepvaart
 • verstekelingen, vervoer van verboden goederen, diefstallen,…
 • reglementering rij- en rusttijden