Wettelijke informatie

Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken U uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina’s van deze website te bezoeken.

1. Voorstelling van de ondernemingsactiviteit 

De ondernemingsactiviteit van DAVID GAILLIAERT ADVOCATENKANTOOR omvat de juridische dienstverlening als advocatenkantoor aan haar cliënten. Deze activiteit heeft de volgende voornaamste kenmerken:

- Zij omvat het verlenen van advies over juridische aangelegenheden en het verlenen van bijstand in het kader van de regeling en behandeling van geschillen.

- Het verlenen van advies over juridische aangelegenheden houdt ook het opstellen van documenten met juridische waarde in.

- Het verlenen van bijstand in het kader van de regeling en behandeling van geschillen omvat:

- het vertegenwoordigen en bijstaan van de cliënt(en),

- zowel in het kader van buitengerechtelijke regeling en behandeling van geschillen (o.a. bij onderhandelingen, bemiddeling en arbitrage), als in het kader van gerechtelijke regeling en behandeling van geschillen (d.w.z. in het kader van gerechtelijke procedures) en in het kader van strafrechtelijke, tuchtrechtelijke, fiscale en/of administratieve onderzoeken en procedures,

- zowel door het instellen van vorderingen, als door het voeren van verweer tegen vorderingen, alsmede door de aanwezigheid en bijstand bij verhoren, wedersamenstellingen, deskundige onderzoeken, enz.

Voor een overzicht van de verschillende rechtstakken waarbinnen het advocatenkantoor B.V.o.v.v.B.V.B.A. DAVID GAILLIAERT ADVOCATENKANTOOR actief is, verwijzen wij U door naar de andere pagina’s van deze website.

2. Ondernemingsgegevens van het kantoor en haar advocaten 

De advocaten van het advocatenkantoor B.V.o.v.v.B.V.B.A. DAVID GAILLIAERT ADVOCATENKANTOOR zijn allen lid van de Balie te Brugge. De titel van advocaat hebben zij bekomen in België.

B.V.o.v.v.B.V.B.A. DAVID GAILLIAERT ADVOCATENKANTOOR heeft haar maatschappelijke zetel te 8210 Loppem, Heidelbergstraat 66. Haar ondernemingsnummer is 0470.396.253.

Het telefoonnummer van de advocaat is +32 (0)50 84 16 67.

Alle advocaten en medewerkers behandelen de zaken van het advocatenkantoor B.V.o.v.v.B.V.B.A. DAVID GAILLIAERT ADVOCATENKANTOOR uitsluitend in naam en voor rekening van het advocatenkantoor B.V.o.v.v.B.V.B.A. DAVID GAILLIAERT ADVOCATENKANTOOR.

3. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

Alle advocaten zijn sedert 1 januari 2013 voor hun beroepsaansprakelijkheid via de Orde van Vlaamse Balies verzekerd bij AMLIN EUROPE NV (Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel, leidend verzekeraar en medeverzekeraar voor een aandeel van 70%), ZURICH INSURANCE PLC, BELGIUM BRANCH (Avenue Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel, medeverzekeraar voor een aandeel van 25%) en KBC VERZEKERINGEN NV (met vestiging te Professor R. Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, medeverzekeraar voor een aandeel van 5%) (polis LXX034899).

De makelaar voor deze verzekering is VANBREDA RISK & BENEFITS, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen.

Deze verzekering waarborgt ook de beroepsaansprakelijkheid van het advocatenkantoor B.V.o.v.v.B.V.B.A. DAVID GAILLIAERT ADVOCATENKANTOOR en haar advocaten.

De tekst van de desbetreffende verzekeringsovereenkomst is integraal gepubliceerd op de website www.ordeexpress.be van de Orde van Vlaamse Balies en kan aldaar worden geraadpleegd door het aanklikken de hierna volgende link http://www.ordeexpress.be/UserFiles/ArtikelDocumenten/polis%20BA%20Amlin.pdf.

 Voor de voorwaarden van deze verzekeringsovereenkomst wordt U dan ook doorverwezen naar de aldaar gepubliceerde tekst ervan.

De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerde advocaten uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerde advocaten ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

4. De algemene voorwaarden 

Het advocatenkantoor B.V.o.v.v.B.V.B.A. DAVID GAILLIAERT ADVOCATENKANTOOR hanteert algemene voorwaarden, die U kan raadplegen op de volgende pagina van deze website: (link). Deze algemene voorwaarden kunnen in het Nederlands en in het Engels worden geraadpleegd.

Iedere Opdracht wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht (zonder dat dit ertoe mag leiden dat via het internationaal privaatrecht wordt doorverwezen naar een ander rechtsstelsel).

In geval van betwisting, hebben uitsluitend de Belgische rechters rechtsmacht en bevoegdheid om over de betrokken vorderingen te oordelen. In geen enkel geval heeft een rechter van een andere land dan België rechtsmacht en bevoegdheid om over de betrokken vorderingen te oordelen.

5. Voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst 

De cliënt kan de overeenkomst te allen tijde en zonder vergoeding voor de gederfde inkomsten voor latere diensten eenzijdig beëindigen, door het advocatenkantoor B.V.o.v.v.B.V.B.A. DAVID GAILLIAERT ADVOCATENKANTOOR hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

De cliënt is bij dergelijke eenzijdige beëindiging enkel vergoeding voor de gederfde inkomsten voor latere diensten verschuldigd indien hij de overeenkomst beëindigd met misbruik van recht of indien hij daarbij het beginsel schendt dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd.

6. Adresgegevens van de bevoegde autoriteiten 

De advocaten van het advocatenkantoor B.V.o.v.v.B.V.B.A. DAVID GAILLIAERT ADVOCATENKANTOOR zijn toegelaten tot de uitoefening van hun activiteiten als advocaten ingevolge een beslissing van de volgende bevoegde autoriteit:

Orde van Advocaten te Brugge Langestraat 120
8000 BRUGGE
Telefoon: +32 (50) 33 16 80
Fax: +32 (50) 34 66 72
E-mail: secretariaat@balie-brugge.be

website: http://www.baliebrugge.be

Het advocatenkantoor B.V.o.v.v.B.V.B.A. DAVID GAILLIAERT ADVOCATENKANTOOR verwerkt bij haar dienstverlening persoonsgegevens. De dienaangaande bevoegde autoriteit is de volgende:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon:+32(0)22744800
Fax:+32(0)22744835
E-mail:commission@privacycommission.be
Website: http://www.privacycommission.be

7. De gedragscodes die op het kantoor en de advocaten van toepassing zijn 

De advocaten van het advocatenkantoor B.V.o.v.v.B.V.B.A. DAVID GAILLIAERT ADVOCATENKANTOOR zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die in het Nederlands, het Frans en het Engels geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van de Orde van Advocaten te Brugge die in het Nederlands geraadpleegd kunnen worden op http://www.baliebrugge.be en op het secretaraat van de Orde van Advocaten te Brugge, gevestigd op het hoger vermelde adres.

8. Het beleid inzake klachtenbehandeling 

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan U het advocatenkantoor B.V.o.v.v.B.V.B.A. DAVID GAILLIAERT ADVOCATENKANTOOR bereiken:

via post op het adres: 8210 Loppem, Heidelbergstraat 66, via fax op het nummer: +32 (050) 82 65 67,
via e-mail op het adres: info@dg-lawoffice.be

of via telefoon op het nummer: +32 (050) 84 16 67.

De advocaten zijn onderworpen aan de buitengerechtelijke geschillenbeslechting voorzien de Codex Deontologie Balie Brugge, hoofdstuk III – lokale deontologie en bijzondere reglementen, afdeling B – Bijzondere reglementen – Reglement op de gerechtelijke invordering van ereloonstaten, bemiddeling en het advies van de raad van de orde.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het Secretariaat van de Orde van Advocaten te Brugge, gevestigd te 8000 BRUGGE, Langestraat 120 (tel. +32 (50) 33 16 80; fax +32 (50) 34 66 72; e-mail secretariaat@balie-brugge.be; website http://www.baliebrugge.be).